Érdekmérlegelési teszt


A MIOSZ AZ INGATLANSZAKMÁÉRT Szolgáltató Szövetkezet (székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14., tel: +36-20-961-2793, e-mail cím: adatvedelem@ingatlanszakmaert.hu) , mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja az érintetteket a személyes adataiknak az adatkezelő jogos érdekén alapuló (2016/679 EU Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont) kezelése kapcsán elvégzett érdekmérlegelési teszt eredményéről.


Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka, hogy az ingatlanügyletekkel kapcsolatos szolgáltatásokat (ingatlanközvetítés, értékbecslés, hitelügyintézés, biztosítás, szakmai oktatások, konferenciák szervezése) nyújtó szervezetként az adatkezelő rendszeresen megkeresi az e területen működő vállalkozásokat (cégeket, egyéni vállalkozókat), és tájékoztatja őket szolgáltatásairól. E tájékoztatás során olyan adatok kezelésére is sor kerülhet, amelyek bár a vállalkozás adataiként jelennek meg (pl. hirdetésekben, honlapon, cégjegyzékben), de egyben személyes adatnak is minősülnek. Az érdekmérlegelési teszt során azonosítani kell az adatkezelő jogos érdekét, valamint az érintett személynek a súlyozás ellenpontját képező alapvető jogát, és a kettő összevetése alapján meg kell állapítani, hogy kezelhető-e a személyes adat.


Az érdekmérlegeléssel érintett személyes adatok: az érintett vállalkozás (egyéni vállalkozó) neve és címe; az érintett vállalkozás telefonszáma, e-mail címe; a vállalkozás vezető tisztségviselőinek neve és ismert elérhetősége (telefonszám, e-mail cím); a vállalkozás egyéb kapcsolattartóinak neve és ismert elérhetősége (telefonszám, e-mail cím)


Az adatkezelő az érintettek személyes adatait nyilvános forrásból veszi át: nyilvános adatbázisok (cégjegyzék, egyéni vállalkozók nyilvántartása); a vállalkozás saját weboldala, a vállalkozás által közzétett hirdetések.


Az érdekmérlegelési tesz során vizsgált kérdések:


1. Az adatkezelő célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése?


Az adatkezelő szolgáltatásait olyan vállalkozásokkal kívánja megismertetni, akik potenciális ügyfelei lehetnek. A tájékoztatás keretében részletesen és pontosan meg kívánja ismertetni az igénybe vehető szolgáltatásokat. Ennek során elengedhetetlen, hogy az érintett vállalkozások (egyéni vállalkozó) nevét és kapcsolattartási adatait (vezető tisztségviselőit, esetlegesen más kapcsolattartói nevét, telefonszámát, e-mail címét) ismerje és kezelje, mely adatok adott esetben személyes adatnak is minősülhetnek.


2. Milyen jogos érdekből kezeli az adatkezelő az adatokat?


Az adatkezelő jogos érdeke, hogy az általa nyújtott szolgáltatásokról tájékoztassa azokat a vállalkozásokat, akik potenciális ügyfelei lehetnek, nekik ajánlatot, részletes ismertetőt küldjön, és így elősegítése szolgáltatásai értékesítését.


3. Mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli az adatkezelői jogos érdek?


Az adatkezelő az érintettek adatait abból a célból kezeli, hogy a potenciális ügyfélként szóba jöhető vállalkozásokat tájékoztassa az általa nyújtott szolgáltatásokról.

Az adatkezelési célhoz szükséges az érintett vállalkozás kapcsolattartási adatainak (vállalkozás és kapcsolattartójának (vezető, esetlegesen más kapcsolattartó) neve, telefonszáma, e-mail címe, a vállalkozás címe) tárolása, nyilvántartása.

Az adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok kezelését annyi ideig igényli, amíg ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt, illetve ameddig az érintett nem jelzi, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, ill. arról nem kér tájékoztatást.


4. Melyek az érintett személyek érdekei az adatkezelés vonatkozásában?


Az érintettnek érdeke, hogy csak a cél eléréséhez szükséges adatait kezeljék, azaz olyan adatokat melyek szükségesek az adatkezelő szolgáltatásairól való tájékoztatáshoz.

Az érintett érdeke, hogy az adatait akkor is korlátozott ideig kezeljék, ha nem tiltakozott az adatkezelés ellen, ugyanakkor hosszabb ideig semmilyen üzleti kapcsolat nem jön létre a vállalkozás és az adatkezelő között.

Az érintett érdeke, hogy az adatkezelő az adatait célhoz kötötten kezelje, és az adatkezelési céltól eltérően ne kezelje az adatokat.

Mivel az adatkezelő és az érintett azonos területen működnek, és az adatkezelő az érintett tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújt, így az érintettnek is érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásokról tájékoztatást kapjon.


5. Arányos-e az érintett jogainak korlátozása az adatkezelő jogos érdeke miatt?


Az érintett jogos érdekének korlátozása arányos, mert egyrészt az adatkezelő és az érintett érdekei nem ütköznek abban a tekintetben, hogy potenciális lehetőség áll fenn, hogy közöttük üzleti kapcsolat jöjjön létre az adatkezelő szolgáltatásai tekintetében.

Az adatkezelő nem sérti meg a célhoz kötöttség elvét, azaz csak abból a célból kezelheti az adatokat, hogy az érintettel megismertesse az ingatlanközvetítéssel és értékbecsléssel kapcsolatos szolgáltatásait.

Az adatkezelő nem kezel olyan adatokat, amelyek nem szükségesek az adatkezelési célhoz.

Az adatkezelő az arányosságot az adatkezelés időtartama tekintetében úgy biztosítja, hogy meghatároz egy határidőt, amelynek lejárta után az érintett érdeklődő adatait automatikusan törli, nem szükséges hozzá az érintett törlési kérelme. Ezen határidőn túl az érintett kapcsolattartási adatait akkor kezeli, ha a határidő letelte előtt az érintett további tájékoztatást, információt kér tőle a szolgáltatásokkal kapcsolatban, vagy szerződést köt az adatkezelővel.

Az adatkezelő biztosítja a fentieken túl is a 2016/679 EU Rendeletben foglalt érintetti jogok érvényesülését, ideértve különösen az adatkezelés elleni tiltakozás és törlés jogának érvényesülését, a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását.


2020.01.03